പാഹി പാഹി മാം ദീനപാല രാജഗോപാല

ദേഹി മേ കരാഭയം, കൃപയാ  ഹേ ദയാസിന്ധോ        

                   പാഹി

ആദ്യന്തരഹിതാനന്ദാത്മന്‍‍, സദ്ഗുണധാമ

രാധികാരമണ, ശ്രീധാമ, സുദാമാസഖേ!                                            പാഹി

മാനസ മധുകര മാധവ തവപാദ

സൂനസമീപം സദാ ഖേലതി മുദാ മമ                                                     പാഹി

വാരണവര ദുഃഖതാരണാര്‍ജുനാനന്ദ-

കാരണ, മമാഘ  നിവാരണ, കരുണാബ്ധെ!                                             പാഹി

ആമയ  ശമനം നിരാമയ കുരു മമ

ശ്യാമസുന്ദര! രമാമന്ദിര, മധുരിപോ  !                                               പാഹി

തവ പദ വിയത് ഗംഗാ സലിലെ  മാനസഹംസൊ

വിഹരതി  സദാ മമ ഗുരുവായുപുരപതെ!                                        പാഹി

തവ നാമ  സ്മരണാ  സംകലനേന    മമ ജന്മ

സാഫല്യം സദാ കുരു ഗുരുവായുപുരപതെ!                                      പാഹി

पाहि पाहि मां दीनपाल राजगोपाल
देहि मे कराभयं हे  दयासिन्धो

आद्यन्तरहितानन्तात्मन् सद्गुणधाम
राधिकारमण श्रीधाम सुधामासखे

मानसमधुकरः माधव तव पाद सून
समीपं सदा खेलति मुदा मम

वारणवर दुःख तारण अर्जुनानन्द
कारण ममाघ निवारण करुणाब्धे

आमयासमनाम निरामय कुरु मम
श्यामसुन्दर रमामन्दिर मधुरिपो

तव पद वियत्गङ्गा सलिले मानसहंसो
विहरति सदा मम गुरुवायुपुरपते

तव पदस्मरणा सङ्कलनेन मम जन्म
साफल्यं सदा कुरु गुरुवायुपुरपते

पाहि पाहि मां दीनपाल राजगोपाल
देहि मे कराभयं हे  दयासिन्धो

pāhi pāhi māṁ dīnapāla rājagopāla
dehi me karābhayaṁ kripayaa hea, dayasindho

ādyantarahitānantātman sadguṇadhāma
rādhikāramaṇa śrīdhāma sudhāmāsakhe

mānasamadhukaraḥ mādhava tava pāda sūna
samīpaṁ sadā khelati mudā mama

vāraṇavara duḥkha tāraṇa arjunānanda
kāraṇa mamāgha nivāraṇa karuṇābdhe

āmayasamanam nirāmaya kuru mama
śyāmasundara ramāmandira madhuripo

tava pada viyatgaṅgā salile mānasahaṁso
viharati sadā mama guruvāyupurapate

tava padasmaraṇā saṅkalaneana mama janma
sāphalyaṁ sadā kuru guruvāyupurapate

pāhi pāhi māṁ dīnapāla rājagopāla
dehi me karābhayaṁ kripayaa hea, dayasindho

Baltimore, 16 June, 2010

Advertisements